Golden Pin Design Award 2018 — Winners Announced

Golden Pin Design Award 2018 — Winners Announced — 台北 台灣

Lin Jhe-Wei & Tang Jui-Feng — Floating Boat Hydroponics

Lin Jhe-Wei & Tang Jui-Feng — Floating Boat Hydroponics — 台北 台灣

Kuo Jhih-Yu, Chen Yi-Jung, Kuo Ya-Chun, Lai Yu-Qi — Rewild

Kuo Jhih-Yu, Chen Yi-Jung, Kuo Ya-Chun, Lai Yu-Qi — Rewild — 台北 台灣

Wan Xiang-Xin — Under 1.0

Wan Xiang-Xin — Under 1.0 — 台北 台灣

Golden Pin Design Award 2018 — International Call for Entries

Golden Pin Design Award 2018 — International Call for Entries — 台北 台灣

國立高雄師範大學 工業設計學系 — 2018「Roar」

國立高雄師範大學 工業設計學系 — 2018「Roar」 — 台北 台灣

Seed Design

Seed Design — 台北 台灣

InFormat Design

InFormat Design — 台北 台灣

IMO Creations

IMO Creations — 台北 台灣

Taiwan Dot Deisgn

Taiwan Dot Deisgn — 台北 台灣

Bito — Convergence: Golden Pin Design Award 2017 Grand Ceremony

Bito — Convergence: Golden Pin Design Award 2017 Grand Ceremony(1:44)

Studio 411

Studio 411 — 台北 台灣