Julien De Repentigny

倫敦,英國

"具觸覺插畫是設計師的個人發展超越電腦的結果。"Julien De Repentigny (倫敦,英國)


關於:

加拿大平面設計師 Julien De Repentigny 在融合視覺效果與語言方面經驗非常豐富。他的三維設計由紙張、冰塊以及糖果等材料製成,字型成為設計的核心。有了這些非同尋常的素材和工作方法,他理所當然地變成了完全脫離電腦的平面設計師。

請瀏覽:


Julien De Repentigny (倫敦,英國)

IdN v18n1: Flat (Free*) Graphics p28-29

Share on Tumblr
IdN v18n1: 非平面. 設計

現已有售!

HK$89

Camilo Rojas (美國 邁阿密)

設計單位

Camilo Rojas

Vallee Duhamel – Julien Vallee, Eve Duhamel (加拿大 蒙特利爾)

設計單位

Vallee Duhamel – Julien Vallee, Eve Duhamel

Paprika (加拿大 蒙特利爾)

設計單位

Paprika

Timothy Goodman – Airbnb (紐約 美國)

設計單位

Timothy Goodman – Airbnb

Feeling Good Together (英國 謝菲爾德)

設計單位

Feeling Good Together

Studio Lin – Alex Lin (紐約 美國)

設計單位

Studio Lin – Alex Lin

Andrew Townsend (英國 萊斯特)

設計單位

Andrew Townsend

Genis Carreras (倫敦 英國)

設計單位

Genis Carreras

Marcel Häusler (德國 漢堡)

設計單位

Marcel Häusler