dresing.org — Petr Mazoch

捷克共和國

“我認為設計師的作品應該不言而喻。許多事情如果不瞭解背景情況就會變得更加有趣,人們可以更自由地發揮想像,編排屬於自己的故事。”dresing.org — Petr Mazoch (捷克共和國)


關於:

Petr Mazoch 曾就讀於 Zlín 多媒體通信學院的平面設計系,後來又去 Cracow 美術學院深造,他作為一名塗鴉作家出道,而現在將自己的經驗更多地用在了傳統設計領域中。

請瀏覽:


dresing.org — Petr Mazoch (捷克共和國)

IdN v18n1: Flat (Free*) Graphics p66-67

Share on Tumblr


IdN v18n1: 非平面. 設計

現已有售!

HK$89

Camilo Rojas (美國 邁阿密)

設計單位

Camilo Rojas

Vallee Duhamel – Julien Vallee, Eve Duhamel (加拿大 蒙特利爾)

設計單位

Vallee Duhamel – Julien Vallee, Eve Duhamel

Paprika (加拿大 蒙特利爾)

設計單位

Paprika

Timothy Goodman – Airbnb (紐約 美國)

設計單位

Timothy Goodman – Airbnb

Feeling Good Together (英國 謝菲爾德)

設計單位

Feeling Good Together

Studio Lin – Alex Lin (紐約 美國)

設計單位

Studio Lin – Alex Lin

Andrew Townsend (英國 萊斯特)

設計單位

Andrew Townsend

Genis Carreras (倫敦 英國)

設計單位

Genis Carreras

Marcel Häusler (德國 漢堡)

設計單位

Marcel Häusler